INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Data publikacji 23.06.2016

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza.

Umów się na wizytę w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie:

 

W miejscu oznaczonym piktogramem, obok stanowiska informacyjnego jednostki, przekazano do pobrania i wypełnienia Wniosek o udostępnienie usługi.

We wniosku można zwrócić się pisemnie o udostępnienie usługi, w tym o przyznanie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SKM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Należy również wskazać sposób powiadomienia Państwa o rozpatrzeniu wniosku.

Po wypełnieniu ww. druku wybrany policjant z jednostki nawiąże z Państwem kontakt i udzieli stosownych informacji.
Wniosek, z wyłączeniem sytuacji nagłych, należy złożyć do Komisariatu Policji Portu Lotniczego co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą.

Wniosek można złożyć następującą drogą:

 

 

 • bezpośrednio w siedzibie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie,
 • pocztą elektroniczną na adres : dyzurny.okecie@ksp.policja.gov.pl
 • faksem na numer – (0 22) 650-25-69, (022) 603-62-52
 • listownie na adres : Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1, 02-148 Warszawa.

  Spotkanie i załatwienie sprawy:

   


  O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie funkcjonariuszem i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we wniosku.
  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej podczas kontaktów z KPPL Warszawa Okęcie. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszej jednostce. Prawo o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
Powrót na górę strony