INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Data publikacji 07.10.2015

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

stacja 

Umów się na wizytę w Komisariacie Policji Metra Warszawskiego:

W miejscu oznaczonym piktogramem, obok stanowiska informacyjnego jednostki, przekazano do pobrania  i wypełnienia Wniosek  o udostępnienie usługi.

We wniosku można zwrócić się pisemnie o udostępnienie usługi, w tym o przyznanie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SKM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Należy również wskazać sposób powiadomienia Państwa o rozpatrzeniu wniosku.

Po wypełnieniu ww. druku wybrany policjant z jednostki nawiąże z Państwem kontakt i udzieli stosownych informacji.

Wniosek, z wyłączeniem sytuacji nagłych, należy złożyć do Komisariatu Policji Metra Warszawskiego co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą.

Wniosek można złożyć następującą drogą:

 • bezpośrednio w siedzibie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego
  na stacji metra Nowy Świat-Uniwersytet.
 • pocztą elektroniczną na adres : dyzurny.metro@ksp.policja.gov.pl
 • faksem na numer –  47 72 363-90
 • listownie na adres : Komisariat Policji Metra Warszawskiego 
  stacja metra Nowy Świat - Uniwersytet, 00-044 Warszawa
   

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie funkcjonariuszem i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we Wniosku.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej podczas kontaktów z KP Metra Warszawskiego. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszej jednostce. Prawo o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Pliki do pobrania

 • 12.6 KB
Powrót na górę strony