Dostępność

Deklaracja dostępności

Komisariat Policji Metra Warszawskiego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
    administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
    część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
    mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-03-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 06 czerwca 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością informacyjno - komunikacyjną, cyfrową lub architektoniczną prosimy o kontakt z niżej wymienionymi koordynatorami z Zespołu ds. dostępności KSP.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    koordynator do spraw dostępności informacyjno – komunikacyjnej - mł. asp. Piotr Krat Wydział Komunikacji Społecznej KSP tel.47 72 30 386, 47 723 76 76, fax: 47 723-60-04, e-mail; piotr.krat@ksp.policja.gov.pl

    koordynator do spraw dostępności cyfrowej – mł.asp. Jarosław Koczułap Wydział Teleinformatyki KSP tel. 47 723 20 42, e-mail; jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl

    koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane przez jednostki i komórki organizacyjne KSP) – Ewa Socha Wydział Administracyjno- Gospodarczego KSP tel. 47 723 74 47, e-mail; ewa.socha@ksp.policja.gov.pl

    koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowane)  – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail; roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji mogą znajdować się multimedialne treści , w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z rzecznik.prasowy@ksp.policja.gov.pl, w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dn. 08.05.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Art. 7 pkt.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji Metra Warszawskiego, Nowy Świat – Uniwersytet w Warszawie

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Warszawie na terenie stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet (II linia metra, poziom -1 kondygnacja podziemna).

Dojście piesze do Komisariatu Policji Metra Warszawskiego możliwe jest od ulic: Świętokrzyska, Nowy Świat, Kubusia Puchatka, Czackiego; sąsiadujące ze stacją metra Nowy Świat – Uniwersytet skrzyżowania wyposażone są w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami. Na ulicy Kubusia Puchatka znajdują się dwie windy, którymi można dostać się na poziom -1. Windy z komunikatami głosowymi posiadają oznaczenia brajlowskie, które znajdują się również przy przyciskach przywoławczych przy wejściach do wind. Dojazd do tutejszej jednostki możliwy jest również środkami transportu publicznego: autobusem - najbliższe przystanki autobusowe to zespoły przystankowe „Nowy Świat” oraz „Ordynacka”; metrem - stacja metra linii M2 Nowy Świat – Uniwersytet.

Dojazd samochodem do stacji metra ulicą Nowy Świat jest możliwy tylko dla posiadaczy Identyfikatorów TK.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną zamieszczoną na ścianie przy wejściu do jednostki Policji. Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu znajduje się przycisk przywoławczy domofonu.

W holu głównym na wprost znajduje się recepcja obsługiwana przez służbę dyżurną, natomiast po lewej stronie poczekalnia. Interesanci mogą być obsłużeni przez służbę dyżurną przy stanowisku recepcyjnym lub w pokoju znajdującym się po lewej stronie obok recepcji.  Ponadto interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie, są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zamkiem kodowym.

Na terenie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego szerokość korytarzy oraz drzwi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku. Ponadto w holu wejściowym, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego znajduje się na jednym poziomie, w związku z czym na jej terenie nie ma dodatkowych wind, pochylni, platform dla osób poruszających się na wózkach oraz nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń naprowadzających osoby głuche czy słabosłyszące.

W pobliżu wejścia do stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet przy ulicy Czackiego oraz Kubusia Puchatka wydzielone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tj. Czackiego 3/5 (1 miejsce), Czackiego 21/23 (1 miejsce) oraz Kubusia Puchatka (1 miejsce).

Do siedziby Komisariatu Policji Metra Warszawskiego można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W tutejszej jednostce istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji za pomocą sieci Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.

 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Powrót na górę strony