Zakres działalności

Zakres działalności

Informacja o zakresie dzialalności Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji

Komendant Stołeczny Policji zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie garnizonu stołecznego, w skład którego wchodzi miasto Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister MSWiA na wniosek Komendanta Głównego Policji po uzyskaniu opinii wojewody i opinii Prezydenta Miasta Warszawy.

Komendant Stołeczny Policji podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendant Stołeczny Policji jest szefem wszystkich policjantów w garnizonie stołecznym, nadzoruje i zarządza Policją na terenie komend powiatowych i rejonowych, komisariatów i posterunków Policji.

Regulamin Komendy Stołecznej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komedy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą i sądami;
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Stołeczny Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Stołecznej Policji to między innymi:

  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek,
  • układanie programów profilaktycznych.

Wszystkie informacje o Komendzie Stołecznej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP oraz Stołecznego Magazynu Policyjnego, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

Komenda Stołeczna Policji znajduje się w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

W Komendzie Stołecznej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Zakres działalności

Opis filmu: Zakres działalności

Powrót na górę strony