Zespól ds. współpracy z samorządami

Data publikacji 05.06.2023

KOORDYNATOR

podinsp. Edyta Bednarczyk-Marek
tel. (47) 723-60-05

 

Problematyka współpracy ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz usuwania pojazdów w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz problematyka zadań mobilizacyjno-obronnych oraz opracowywanie informacji o kandydatach na stanowiska sędziego, prokuratora, asesora, ławnika i innych

nadkom. Arkadiusz Szczucki
tel. (47) 723-60-19

Zagadnienia dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

nadkom. Marzena Mikołajczyk
tel. (47) 723-60-72

Problematyka służb ponadnormatywnych oraz debat społecznych

nadkom. Sabina Stepek
tel.
(47) 723-67-37

Problematyka funkcjonowania domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonowania ośrodków dla uchodźców

podkom. Krzysztof Zarzycki
tel. (47) 723-60-54

tel. (47) 723-60-05

 

Zespół ds. Współpracy z Samorządami realizuje zadania w zakresie organizacji działań podejmowanych wspólnie z samorządami terytorialnymi, Urzędem Wojewody Mazowieckiego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadzoru nad działalnością straży gminnych i miejskich, między innymi poprzez:

 1. realizowanie nadzoru fachowego sprawowanego przez Wojewodę Mazowieckiego nad wykonywanymi przez strażników gminnych (miejskich) czynnościami administracyjno-porządkowymi pod względem ich zgodności z przepisami prawa, a także sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez te formacje ewidencją etatów, wyposażenia w środki przymusu oraz wyników działań;
 2. analizowanie przedstawianych do zatwierdzenia przez Komendanta Stołecznego Policji programów szkolenia podstawowego strażników gminnych/miejskich oraz udział w komisjach egzaminacyjnych kończących szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich); 
 3. koordynowanie przebiegu współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi KSP a jednostkami  straży gminnych i miejskich oraz opracowywanie okresowych analiz, ocen i informacji z zakresu nadzorowanej problematyki;
 4. prowadzenie współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi w celu wspólnego diagnozowania problemów i podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. koordynowanie sposobu organizacji i przebiegu służb ponadnormatywnych finansowanych ze środków własnych Urzędu m.st. Warszawy;
 6. uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydatach na stanowisko sędziego, prokuratora, asesora i ławnika i innych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
 7. realizację zadań stołecznego koordynatora ds. współpracy z Urzędem do Spraw  Cudzoziemców w sprawach związanych z bezpieczeństwem w związku z pobytem cudzoziemców w ośrodkach dla uchodźców;
 8. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zagadnienia usuwania pojazdów w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 9. realizacja zadań z zakresu administratora merytorycznego aplikacji „Holownik”;
 10. współdziałanie  ze Stołecznym Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych;
 11. koordynowanie i merytoryczny nadzór nad prawidłową realizacją w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa;
 12. koordynowanie i merytoryczny nadzór nad realizacją debat społecznych w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 13. koordynowanie działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 14. koordynowanie zasad funkcjonowania Wydziału w stanach gotowości obronnej państwa oraz realizacja zadań mobilizacyjno-obronnych.
Powrót na górę strony