Zespół do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii

Zespół do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii

Data publikacji 29.07.2022

KOORDYNATOR

podinsp. Marcin Zimoń
tel. (47) 723-73-74

 

Profilaktyka Społeczna

mł. asp. Łukasz Konieczniak
tel. (47) 723-70-09

 

Problematyka Nieletnich i Patologii

podinsp. Karolina Makos
tel. (47) 723-67-95

asp. szt. Piotr Latoszewski
tel. (47) 723-68-48


 

 

 

Opis działalności:

 • wyznaczanie strategicznych kierunków działania dotyczących prewencji kryminalnej w garnizonie stołecznym;
 • bieżąca współpraca z policjantami ds. prewencji kryminalnej z komend rejonowych i powiatowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Policji, mająca na celu efektywną realizację przyjętych kierunków działania;
 • współtworzenie na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa programów prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia przestępczości w tzw. kategoriach społecznie uciążliwych;
 • inspirowanie policjantów realizujących zadania prewencji kryminalnej w jednostkach terenowych KSP do podejmowania przedsięwzięć mających na celu tworzenie tzw. lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • pomoc policjantom z jednostek terenowych w opracowywaniu programów informacyjno-edukacyjnych wpływających na ograniczenie zjawiska patologii społecznej oraz zachowań społecznie niepożądanych;
 • wspieranie policjantów jednostek stołecznej Policji w realizacji programów prewencyjnych;
 • współudział w budowaniu programów oraz organizacji szkoleń skierowanych do osób z tzw. grup szczególnego ryzyka, np. kierowców autobusów, listonoszy, osób starszych;
 • inicjowanie i monitorowanie wydawniczej działalności jednostek terenowych Policji w zakresie tematyki związanej z prewencją kryminalną;
 • organizowanie szkoleń specjalistycznych dla policjantów zajmujących się realizacją zagadnień z zakresu prewencji kryminalnej z komend rejonowych, powiatowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych KSP;
 • współpraca z Zespołem Prasowym KSP oraz Gabinetem Komendanta Stołecznego Policji w celu promocji przedsięwzięć prewencyjnych;
 • współpraca z Zespołem Funduszy Pomocowych KSP w zakresie pozyskiwania funduszy UE na realizację programów promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo;
 • analizowanie, w systemie kwartalnym, wyników pracy policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji kryminalnej w jednostkach terenowych stołecznej Policji m.in. w celu oceny poziomu wykonawstwa zadań prewencji kryminalnej w garnizonie stołecznym oraz wdrożenia ewentualnych działań korygujących w odniesieniu do przyjętej strategii działania.


Specjaliści Wydziału Prewencji KSP realizujący zadania związane z problematyką nieletnich współuczestniczą w realizacji przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz zjawisk kryminogennych. W ramach wykonywanych czynności:

 • sprawują nadzór merytoryczny nad pracą podległych jednostek organizacyjnych KSP w zakresie rozpoznawania kryminogennych środowisk nieletnich i zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez m.in. inicjowanie form współdziałania specjalistów ds. nieletnich z pionem kryminalnym, dzielnicowymi i służbami patrolowo-interwencyjnymi w zakresie realizacji zadań w zakresie problematyki nieletnich, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla specjalistów ds. nieletnich i patologii;
 • udzielają pomocy specjalistom ds. nieletnich i patologii z podległych jednostek w zakresie realizacji zadań w ramach problematyki nieletnich;
 • wypracowują kierunki działania jednostek organizacyjnych podległych KSP;
 • na bieżąco współpracują z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach opieki i wychowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, a także przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym związanym z funkcjonowaniem subkultur młodzieżowych oraz grup destruktywnych;
 • promują w środkach masowego przekazu zagadnienia dotyczące problematyki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych oraz wszelkie inicjatywy własne podejmowane w tym zakresie;
 • opracowują materiały edukacyjne dot. problematyki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.
Powrót na górę strony