Zespół ds. patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych

Zespół do spraw patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych

Data publikacji 29.07.2022

KOORDYNATOR

nadkom. Piotr Bąk
tel. (47) 723-60-07

Problematyka Służby Psów i Koni w Policji

asp. szt. Paweł Kuchnio
tel. (47) 723-66-91

Problematyka zwalczania wykroczeń

kom. Wojciech Konarzewski
tel. (47) 723-67-30

asp. Karolina Świszcz
tel. (47) 723-76-15

Problematyka Służby Patrolowo-Interwencyjnej oraz Jednostek Specjalistycznych

podinsp. Artur Kuć

tel. (47) 723-79-01

podkom. Grzegorz Kubicki
tel. (47) 723-84-36

podkom. Tomasz Kulesza
tel. (47) 723-76-02

Problematyka Służby Dzielnicowych oraz sposób przeprowadzania interwencji
wobec przemocy domowej tzw. "Niebieska Karta"

nadkom. Piotr Bąk
tel. (47) 723-60-07

podkom. Natalia Flisiak-Górecka
tel. (47) 723-60-10

asp. szt. Marta Bejer
tel. (47) 723-67-91

Opis działalności:

Zespół ds. patrolowo interwencyjnych i dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji realizuje zadania w zakresie organizacji, koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem służby prewencyjnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu stołecznego między innymi poprzez:

  1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komórek patrolowo interwencyjnych i dzielnicowych, kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez te komórki z obowiązującymi przepisami,
  2. budowanie strategii w zakresie organizacji pracy policjantów komórek patrolowo interwencyjnych i dzielnicowych, inicjowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego, wyznaczanie i stymulowanie działań w kierunku tworzenia zasad profesjonalnego współzawodnictwa, w tym poprzez organizowanie zawodów policjantów dzielnicowych - ,,Dzielnicowy Roku” oraz turnieju par patrolowych – „Patrol Roku”,
  3. współdziałanie i koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne KSP w zakresie procedury postępowania Policji w sytuacji przemocy w rodzinie tzw. ,,Niebieskie Karty”,
  4. koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań jednostek organizacyjnych KSP w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z sądami i innymi podmiotami,
  5. współdziałanie z organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń,
  6. współpraca ze środkami masowego przekazu, w zakresie tematyki dotyczącej nadzorowanych zagadnień,
  7. nadzorowanie i koordynowanie działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na szlakach kolejowych, wodnych i obszarach lotniska.
  8. czynne uczestniczenie w organizowanych spotkaniach i konferencjach resortowych a także pozaresortowych, dotyczących problematyki bezpieczeństwa na obszarach działania komisariatów specjalistycznych,
  9. sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie działań z zakresu organizacji służby psów i koni służbowych oraz wykorzystania ich w działaniach prewencyjnych,
  10. popularyzację używania psów i koni w służbie.
Powrót na górę strony