Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie

Centrum Praw Kobiet

Data publikacji 18.07.2014

W Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa poświęcona współpracy Komendy Stołecznej Policji z Centrum Praw Kobiet. Była ona poświęcona realizacji wywodzącego się z USA nowego modelu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy dla jej ofiar. Podczas spotkania Prezeska Zarządu Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.

Idea „Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie” (Family Justice Center) polega przede wszystkim na udzielaniu wszechstronnej pomocy pokrzywdzonym kobietom i ich dzieciom przez przedstawicieli wszystkich kompetentnych instytucji, organizacji i służb, których przedstawiciele pełnią wspólnie dyżury w placówce organizacji.

Kobieta doświadczająca przemocy nie będzie już zmuszona szukać pomocy w wielu placówkach działających w oparciu o własne procedury. Nie będzie musiała tracić czasu i energii, aby do nich dotrzeć, a pomoc, którą uzyska, będzie spójna i kompleksowa. W ośrodku uzyska pomoc prawną, psychologiczną, socjalną oraz z zakresu aktywizacji zawodowej. W przypadku korzystania z usług ośrodka, będzie mogła też liczyć na pomoc dla dzieci i opiekę nad nimi. Innowacyjne w tej koncepcji jest to, że w tym samym miejscu kobieta będzie mogła spotkać się z funkcjonariuszem Policji, prokuratorem, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz uzyskać pomoc medyczną.

- Ta ważna i niezmiernie potrzebna inicjatywa ma na celu uświadomienie nie tylko samym zainteresowanym osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie, ale także całej opinii publicznej, jak wielką wartością jest godność człowieka i prawo do niej. Do całego społeczeństwa musi popłynąć jasny przekaz, czym jest przemoc wobec innych osób i w jaki sposób można zapobiegać takim przestępstwom. Zbyt często w naszej świadomości pokutuje pogląd, że w sprawy mające miejsce w czterech ścianach mieszkania innych ludzi nie należy się wtrącać. W wielu przypadkach taka bierność powoduje, że kobieta będąca ofiarą przemocy, sama nabiera przekonania, że nie ma szansy na pomoc. Musimy to zmienić. Musimy zrobić wszystko, aby kobietom doświadczającym przemocy zapewnić profesjonalną pomoc. Pomoc, która nie ograniczy się do słów i nie będzie działaniem doraźnym, ale będzie obejmowała konkretne, kompleksowe działania mające na celu rozwiązanie problemu – powiedział  Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Dariusz Działo.

Ofiara przemocy domowej może się zgłosić do Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie, które mieści się przy ul. Wilczej 60 lok. 19 w Warszawie i porozmawiać z osobą „pierwszego kontaktu”. Od 21 lipca br. policjanci będą pełnić dyżur w Centrum w każdy czwartek od 16.00 do 20.00. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy danej sytuacji i ocenie stanu zagrożenia kobieta będzie kierowana do specjalistów. Osoby pierwszego kontaktu nadal będą jednak odpowiedzialne za nią i będą otaczać ją kompleksową opieką. Wybór form pomocy, z jakich kobieta będzie chciała skorzystać, zawsze będzie należał do niej samej. Ona też będzie decydowała o tym, jakimi informacjami będzie chciała się podzielić z innymi. W ramach interdyscyplinarnej współpracy różnych służb tworzony będzie indywidualny plan bezpieczeństwa i pomocy dla każdej pokrzywdzonej kobiety i jej bliskich. Ważnym  elementem planu będzie ocena zagrożenia dla życia i zdrowia ofiary przemocy. Charakterystyczną cechą tego modelu będzie również stworzenie domowych warunków i przyjaznej atmosfery w placówce.

- Kobiety, które są ofiarami przemocy będą mogły w szybki sposób i w przyjaznych warunkach poinformować funkcjonariusza o popełnieniu przestępstwa. Ale poza stroną formalną, tego typu współpraca, przynosi również korzyść w wymiarze psychicznym. Ofiary przestępstw będą mogły traktować zgłoszenie jako element całego procesu, a nie oddzielną czynność. A to z kolei rodzi poczucie bezpieczeństwa zaufania do wszystkich organów, sprzyja lepszej współpracy z pokrzywdzonymi i zwiększa szansę na pełniejsze zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego. Doświadczenie z innych krajów pokazuje, że przesłuchiwane w takich warunkach kobiety rzadziej wycofują zeznania co  z kolei zwiększa szanse na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności - powiedziała Urszula Nowakowska, Prezeska Zarządu Centrum Praw Kobiet.

Wyniki ewaluacji prowadzonej w USA potwierdzają dużą skuteczność takiej formuły współpracy w zwalczaniu przemocy domowej. W jej ramach funkcjonariusze Policji będą przyjmować zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy, udzielać informacji i porad  oraz podejmować działania zmierzające do położenia kresu przemocy i ukarania sprawcy.

Z policyjnych danych wynika, że w tym roku w garnizonie stołecznym wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w 1707 przypadkach (w analogicznym okresie 2013 roku – 1489). W 1532 sprawach to kobiety były ofiarami przemocy, a w 1538 sprawach sprawcami byli mężczyźni ( w 2013 roku – 1358 kobiet to ofiary, a 1336 mężczyzn było sprawcami przemocy). W wielu przypadkach sprawcy stosujący przemoc w rodzinie byli pod wpływem alkoholu – w 2014 r. – 1024, a w 2013 r. – 790. Najczęściej sprawcy stosują przemoc psychiczną i fizyczną, mniej takich przypadków dotyczy stosowania przemocy ekonomicznej i seksualnej.

wyk. mat CPK

Powrót na górę strony