Zadania Laboratorium Kryminalistycznego KSP

Data publikacji 24.05.2017

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii kryminalistycznych na podstawie przeprowadzonych badań i opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych badań oraz czynności technicznych, a także realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych, zgodnie z regionalizacją badań;
 2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy i jednostek Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–17 i pkt 19 Statutu;
 3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażania w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania badań oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
 5. uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na obszarze działania Komendanta;
 6. prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD) i obsługę Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
 7. wykorzystywanie psów służbowych w zakresie techniki kryminalistycznej oraz sprawowanie nad nimi opieki;
 8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy służby kryminalnej w zakresie wykorzystywania wiedzy i możliwości technicznych w tworzeniu wersji osobowych i śledczych;
 9. inicjowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej;
 10. utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/ICE 17025;
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków z funduszy pomocowych w ramach projektów wymagających wyspecjalizowanej kadry;
 12. planowanie, ustalanie potrzeb i realizacja dostaw oraz zaopatrywanie w sprzęt i materiały;
 13. opracowywanie planu potrzeb finansowych i materiałowych, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu, wartości szacunkowej oraz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

Powrót na górę strony