Sekcja I

Data publikacji 28.02.2022

Sekcja I

Zadania Sekcji I:

 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu i wyposażenia oraz wydatkowanie środków w zakresie łączności i informatyki w ramach Wydziału;
 • realizacja zaopatrzenia materiałowo–technicznego Wydziału;
 • prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego realizowanych jako doskonalenie regionalne oraz w miejscu pełnienia służby/pracy;
 • prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów komórek organizacyjnych właściwych do spraw techniki kryminalistycznej Komendy oraz jednostek Policji;
 • prowadzenie praktyk w ramach doskonalenia zawodowego dla aplikantów prokuratorskich;
 • wykonywanie prac analityczno–ocennych i planistycznych, opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań oraz zestawień dotyczących działalności Wydziału;
 • współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie doskonalenia zawodowego oraz zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej;
 • współdziałanie z jednostkami Policji, prokuraturami, sądami, samorządami, organami administracji rządowej, placówkami naukowymi i naukowo–badawczymi w zakresie organizacji świąt, imprez lokalnych i krajowych oraz popularyzacji możliwości badawczych i osiągnięć techniki kryminalistycznej;
 • planowanie, ustalanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, materiały laboratoryjne i odczynniki, współpracę z ewidencją główną w zakresie prowadzenia ewidencji ilościowej składników majątku;
 • opracowywanie planu potrzeb finansowych i materiałowych, oraz koordynowanie przygotowania dokumentacji dotyczącej opisu, wartości szacunkowej oraz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia;
 • realizacja spraw organizacyjno–szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez policjantów i pracowników Wydziału zarówno w szkołach policyjnych, jak i poza nimi;


Kierownik sekcji:
asp. szt. Tomasz Żaboklicki


Powrót na górę strony