Sekcja biologii i osmologii

Sekcja Biologii i Osmologii

Data publikacji 04.11.2021

SEKCJA BIOLOGII I OSMOLOGII

 1. Pracownia Badań DNA

zakres badań:​​​​

 • identyfikacja śladów biologicznych: krew, krew ludzka, nasienie, ślina;
 • prowadzenie badań metodami biologii molekularnej śladów biologicznych w postaci: krwi, śliny, nasienia, włosów (zawierających elementy komórkowe) i śladów kontaktowych, występujących na przesłanym do badań materiale dowodowym;
 • oznaczanie profilu DNA dla materiału porównawczego w postaci: wymazu ze śluzówki jamy ustnej, krwi, włosów (zawierających elementy komórkowe - cebulkę);
 • wprowadzenie n/n profili DNA uzyskanych z opinii biegłego LK KSP do systemu CODIS, na podstawie Zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego;
 • ustalanie pokrewieństwa;
 • analiza plam krwawych pod kątem sporządzania sprawozdań z zakresu czynności przeprowadzanych przez certyfikowanego specjalistę.

  

zakres czynności certyfikowanego specjalisty z zakrsu analizy plam krwawych:

 • ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych;
 • przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych);
 • współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna);
 • typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych;
 • dokonanie pomiarów i obliczeń ujawnionych śladów krwi oraz jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w której znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia;
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstawania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego.

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty z analizy plam krwawych jest opisany w „Wytycznych prowadzenia czynności ze specjalności „Analiza plam krwawych”.

Powołanie do czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych wymaga  sporządzenia pisma o powołaniu go do czynności, w którym jasno należy określić cel jego uczestnictwa w czynnościach wynikający z jego zakresu zadań np: „Ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych na potrzeby ustalenia mechanizmu powstawania śladów krwawych”.

Certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności do prawidłowego ujawnienia i zabezpieczenia śladów krwi na miejscu zdarzenia.

Z czynności przeprowadzonych w ramach oględzin na wniosek organu prowadzącego sporządza sprawozdanie, które zawiera jasny i czytelny opis wszelkich czynności przez niego przeprowadzonych.

Certyfikowany specjalista z analizy plam krwawych nie sporządza sprawozdań z czynności, w których nie uczestniczył osobiście oraz nie dokonuje oględzin wcześniej zabezpieczonych przedmiotów.

Zalecanym jest wykonywanie czynności w ramach oględzin wtórnych po zapoznaniu się z materiałami sprawy (protokoły oględzin, materiał poglądowy).

 1. Pracownia Badań Osmologicznych

​zakres badań:

 • identyfikacja osmologiczna, której celem jest stwierdzenie na podstawie zachowań specjalnie wyszkolonych psów, czy istnieje zgodność zapachowa pomiędzy porównywanymi próbkami badawczymi zawierającymi zapach człowieka;
 • systematyczne prowadzenie tresury i utrzymanie sprawności badawczej (użytkowej i zdrowotnej) psów do badań osmologicznych;
 • organizacja używania psów słożbowych do badań osmologicznych;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotytczącej przewodników psów służbowych do badań osmologicznych;
 • prowadzenie szkoleń dla policjantów w zakresie pobierania, zabezpieczania, powielania i rozpoznawania zabezpieczonych śladów zapachowych ludzi;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość zabezpieczania śladów osmologicznych w warunkach laboratoryjnych.

 

   Akredytowa przez Polskie Centrum Akredytacji procedura badawcza:

   "Kryminalistyczne badania biologiczne" nr LKKSP-PB-VI-01

 

 

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.

Kierownik sekcji:
nadkom. Bartosz Caliński


 

Powrót na górę strony