Polityka jakości

Polityka Jakości

Data publikacji 25.04.2017

 

POLITYKA JAKOŚCI

Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji

Polityka Jakości Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji jest realizowana zgodnie
z dokumentami systemu zarządzania, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych oraz przepisami prawa.

Celem nadrzędnym jest:

zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu i wiarygodności wykonywanych badań kryminalistycznych oraz realizowanych czynności techniczno-kryminalistycznych na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służących rozpoznawaniu, ujawnianiu, wykrywaniu, ściganiu oraz zapobieganiu przestępstwom, dostarczając procesowi karnemu środków dowodowych w postaci ważnych i obiektywnych wyników zawartych w opiniach.

Główne cele:

 • uzyskiwanie wiarygodnych, rzetelnych, obiektywnych i ważnych wyników badań do ekspertyz kryminalistycznych, wydawanych opinii kryminalistycznych i sprawozdań z badań,
 • utrzymanie zaufania jednostek Policji i podmiotów pozapolicyjnych do działalności Laboratorium, poprzez zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Wdrażanie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i wymaganiami jednostki akredytującej.
 • Prowadzenie badań zgodnie z udokumentowanymi procedurami badawczymi, wymaganiami normy
  PN-EN ISO/IEC 17025, przepisami prawnymi, wymaganiami PCA w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną
  i nowoczesne techniki badawcze.
 • Zachowanie niezależności, bezstronności, poufności oraz spójności działania laboratorium.
 • Poznanie oczekiwań i wymagań zleceniodawców oraz utrzymanie stałej współpracy z jednostkami Policji
  i wymiaru sprawiedliwości w celu doskonalenia jakości świadczonych usług.
 • Wykorzystanie szans i identyfikację ryzyk, w tym względem bezstronności i poufności oraz podejmowanie odpowiednich działań.
 • Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji personelu oraz monitorowanie i nadzorowanie jego pracy.
 • Potwierdzenie kompetencji drogą udziału w programach badań biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z przyjętą strategią.
 • Utrzymanie stałej współpracy z innymi laboratoriami oraz instytutami naukowymi i badawczymi w celu poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.
 • Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia badawczo-pomiarowego i warunków środowiskowych
  do prawidłowego stosowania metod badawczych i zachowania spójności pomiarowej oraz potwierdzania ważności wyników badań.

Kierownictwo deklaruje:

 • zaangażowanie w działania związane z opracowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania oraz zapewnia, że podlega on ciągłej analizie, przeglądom w celu doskonalenia jego skuteczności,
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • komunikowanie skuteczności systemu zarządzania oraz znaczenia spełnienia wymagań klienta i innych wymagań,
 • utrzymanie sprawnego systemu komunikacji oraz niezbędnych zasobów do realizacji celów.

Kierownictwo zapewnia, że personel laboratorium jest:

 • przeszkolony, kompetentny, świadomy realizowanych celów i wymagań systemu zarządzania, zna przyjętą Politykę Jakości oraz stosuje w praktyce dokumenty systemu zarządznia,
 • bezstronny i niezależny od jakiejkolwiek działalności, nacisków i wpływów, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji i bezstronności.
Powrót na górę strony