Data publikacji 29.01.2009

EGZAMINY NA BROŃ

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią - art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.).

Zgodnie z przepisami prawa z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów (art. 16 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. Nr 19 poz. 241 ze zmianami) obowiązują następujące stawki opłaty za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

ochrony osobistej

500 zł

sportowych

800 zł
kolekcjonerskich 1150 zł
pamiątkowych 550 zł
szkoleniowych 1000 zł
innych 600 zł

szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach
lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

100 zł

Opłatę za egzamin wnosi się na nr konta Komendy Stołecznej Policji, Warszawa ul. Nowolipie 2
NBP o/O Warszawa 75 1010 1010 0056 5622 3100 0000

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią-(Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zm.) egzamin składa się z dwóch części:

  1. Teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni,zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
  • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 52, poz. 525 ze zm.) oraz przepisów  wydanych na jej podstawie
  • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią
  1. Praktycznej, której zakres obejmuje:
  • sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

W przypadku niezdania przez ubiegającego się o wydanie pozwolenia na broń:

  • części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
  • części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dot. posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2015 r., poz. 634) – do egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Powrót na górę strony