Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oddział Prewencji Policji w Warszawie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27

2022-04-28>Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • liki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-02-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 21 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością informacyjno - komunikacyjną, cyfrową lub architektoniczną prosimy o kontakt z niżej wymienionymi koordynatorami z Zespołu ds. dostępności KSP.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  • koordynator do spraw dostępności informacyjno – komunikacyjnej - podkom. Jacek Wiśniewski Wydział Komunikacji Społecznej KSP tel. 47 72 33 816, fax: 47 723-60-04, e-mail; jacek.wisniewski1@ksp.policja.gov.pl

  • koordynator do spraw dostępności cyfrowej – mł.asp. Jarosław Koczułap Wydział Teleinformatyki KSP tel. 47 723 20 42, e-mail; jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl

  • koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane przez jednostki i komórki organizacyjne KSP) – Ewa Socha Wydział Administracyjno- Gospodarczego KSP tel. 47 723 74 47, e-mail; ewa.socha@ksp.policja.gov.pl

  • koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowane)  – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail; roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji mogą znajdować się multimedialne treści , w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z rzecznik.prasowy@ksp.policja.gov.pl, w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dn. 08.05.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Art. 7 pkt.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna OPP

Siedziba Oddziału Prewencji Policji w Warszawie znajduje się przy ul. Puławskiej 44E w Piasecznie. Jest oznaczona nazwą ulicy oraz numerem, a także tablicą informacyjną na gmachu budynku przy wjeździe na teren Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku nr 1 znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie, a poczekalnia po prawej stronie od wejścia. Po prawej stronie od wejścia do biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie OPP w Warszawie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika OPP w Warszawie (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Budynki nie są wyposażone w windy. Toalety (dostępne również dla interesantów) znajdują się w każdym budynku. Toaleta na parterze w budynku nr 5 przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, pozostałe budynki nie posiadają toalet, które przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie OPP w Warszawie nie ma pętli indukcyjnych, oraz nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nr 5 wyposażony jest w pochylnie umożliwiającą wjazd do budynku. Pozostałe budynki nie są wyposażone w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu zewnętrznym przy ul. Puławskiej 44E, wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku biura przepustek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel punktu kontroli ruchu osobowego i biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Powrót na górę strony