Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kobiety - Pokój - Bezpieczeństwo

W dniu 22 października 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021.

Polska i polska Policja dołączyła do grona blisko 80 państw które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień zawartych w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 roku.

Agenda kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (The Women, Peace, and Security Agenda, WPS) wyznacza cztery obszary działania:

ZAPOBIEGANIE (Prevention)
- konfliktom i wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dzieci zarówno podczas konfliktu, jak i po jego zakończeniu.

UDZIAŁ (Participation)
- kobiet na równi z mężczyznami w procesach decyzyjnych dotyczących pokoju i bezpieczeństwa na poziomie krajowym, lokalnym oraz międzynarodowym.
- wzmocnienie pozycji kobiet w służbach mundurowych poprzez zwiększenie reprezentacji kobiet w strukturach dowodzenia i kierowania.
- zwiększenie udziału kobiet pod względem ilościowym oraz pod względem zajmowanych stanowisk oraz pełnionych funkcji w operacjach i misjach zagranicznych.

OCHRONA (Protection)
- osób, w tym kobiet i dzieci, które najbardziej narażone są na przemoc w czasie konfliktów zbrojnych, włączając w to przemoc seksualną.

WSPARCIE I ODBUDOWA (Relief and Recovery)
- zwrócenie uwagi na potrzeby kobiet i dzieci w środowiskach pokonfliktowych i wsparcie kobiet działających na rzecz udzielania pomocy podczas konfliktu oraz środowiskach pokonfliktowych.
- wsparcie udziału kobiet w mediacjach.

Plan Działania nie dotyczy tylko polityki zagranicznej, ale odnosi się również do realizacji przez polskie instytucje likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci, w tym przemocy domowej.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony