Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Linki instytucji

Data publikacji 26.10.2011

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

www.gov.pl/web/rownetraktowanie

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania

www.um.warszawa.pl

Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie

www.warszawa.bpo.engo.pl

UNICEF

www.unic.un.org.pl

Amnesty International Polska

www.amnesty.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

www.hfhr.pl

Portal organizacji pozarządowych

www.ngo.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

www.interwencjaprawna.pl

Centrum Praw Kobiet

www.cpk.home.pl

„La Strada” – Fundacja Przeciwko Handlowi Kobiet

www.strada.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

Kampania Przeciw Homofobii

www.kph.org.pl

Fundacja „Ocalenie”: pomoc uchodźcom, imigrantom i repatriantom

www.ocalenie.org.pl

Stowarzyszenie „Lambda”

www.lambdawarszawa.org

Powrót na górę strony