Wydział Psychologów

Wydział Psychologów

Data publikacji 04.11.2009


Naczelnik:
podinsp. Beata Mazur

al. "Solidarności" 126
(żółty budynek, parter)

Sekretariat: Anna Janczak - Osiak
tel. 47 72 32 441,   47 72 38 811
fax 47 72 33 142


 

 

Psycholog dyżurny (24 h) - numer wyłącznie dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu stołecznego.
tel. 885 444 085

Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

e-mail: psycholog@ksp.policja.gov.pl

Pomoc psychologiczna sprawowana jest w Komendzie Stołecznej Policji od 1 listopada 1999 roku. Pracę psychologów policyjnych reguluje Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dn. 6 października 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Działalność Wydziału Psychologów oparta jest na wiedzy i doświadczeniu grupy wykwalifikowanych specjalistów, którzy w profesjonalny sposób wykorzystują najnowsze metody psychologiczne w pracy z policjantami i dla policjantów oraz pracowników Policji. Wydział dba o zapewnienie właściwych standardów pracy w Komendzie Stołecznej Policji, począwszy od kwestii pomocy psychologicznej świadczonej dla policjantów i pracowników cywilnych, poprzez wsparcie przy organizowaniu polityki personalnej w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, aż po unowocześnianie metod pracy wykrywczej.

Wydział składa się z trzech zespołów zadaniowych:
 

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje m.in. zadania:

 • Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje m.in. zadania:

 • prowadzenie badań psychologicznych w zakresie doboru zewnętrznego i wewnętrznego;
 • diagnozowanie problemów organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
 • diagnozowanie problemów środowiska pracy.

 


tel. 47 72 32 458, pokój nr 05

nadkom. Małgorzata Demczuk - koordynator Zespołu


tel. 47 72 324 42, pokój nr 02

st. asp. Jolanta Łoza
mgr Anna Szreder
mgr Katarzyna Zakrzewska


tel. 47 72 324 60, pokój nr 04

mł.asp. Grażyna Krasnodębska


tel. 47 72 324 43, pokój nr 13

sierż. szt. Damian Rybicki

 

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

 

 • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
 • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
 • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

tel. 47 72 324 29, pokój nr 03

kom. Zbigniew Sobieski - koordynator Zespołu

asp. szt. Jakub Turyk

mgr Krzysztof Grunwald


tel. 47 72 324 60, pokój nr 04

mgr Lidia Godlewska


tel. 47 72 324 58, pokój nr 05

mgr Dorota Sokólska


tel. 47 72 324 43, pokój nr 13

podkom. Anna Gryczewska-Jowsa
 

 

Zespół do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej realizuje m.in. zadania:

 • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu kryminalnego w czynnościach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych (np.: sporządzanie analiz psychologicznych, materiałów operacyjnych i procesowych, udział w czynnościach procesowych i pozaprocesowych),
 • wspomaganie komórek organizacyjnych pionu prewencji w realizacji zadań służbowych (np.: współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej, udział w negocjacjach poicyjnych w charakterze konsultanta)
 • prowadzenie edukacji w zakresie umiejętnosci zawodowych policjantów wymagających specjalistycznej wiedzy psychologicznej

tel. 47 72 324 45, pokój nr 11
podkom. Anna Pawłowska - koordynator Zespołu
st. sierż. Justyna Barć 

Powrót na górę strony