Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

Archiwum - udostępnianie akt

Data publikacji 08.12.2008

Archiwum Komendy Stołecznej Policji posiada w swoim zasobie dokumentację niearchiwalną oraz materiały archiwalne byłej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych obejmujące lata 1955-1990 oraz materiały komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Działalność archiwalna prowadzona jest również w składnicach akt funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz registraturach komórek organizacyjnych komendy.

Zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 roku materiały jednostek Milicji Obywatelskiej za okres do dnia 14 grudnia 1954 r oraz innych organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy, w tym Służby Bezpieczeństwa, pozostają we właściwości Instytutu Pamięci Narodowej.

Dokumentacja powstająca w toku działania jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, ze względu na wartość uzasadniającą potrzebę trwałego lub czasowego jej przechowywania, kwalifikowana jest do kategorii „A” lub „B”. Do kategorii „A” zalicza się dokumentację posiadającą znaczenie historyczne. Dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego i nosi nazwę materiałów archiwalnych. Materiały archiwalne przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu. Do kategorii „B” zalicza się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji ( Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z póżn. zm) jednym z zadań Archiwum Komendy Stołecznej Policji jest udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej. Poza procedowaniem udostępnień akt do celów służbowych (np. Policji, MSWiA), oraz na rzecz prokuratorów, sądów, ABW i in. uprawnionych podmiotów, udostępnienia realizowane są w związku z wnioskami innych podmiotów i osób fizycznych. W przypadku materiałów stanowiących dokumentację niearchiwalną udostępnienie następuje poprzez:

 • 1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • 2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • 3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 • 4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

 • 1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji -jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • 2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • 3) wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 • 4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Naczelnik
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2


tel.: +48 022-603-77-88
fax.: +48 022-603-87-97

Udostępnianie akt:

 • 1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • 2) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • 3) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych

Cele służbowe Policji- Karta udostępnienia akt z archiwum/składnicy akt Policji - załącznik

Wniosek o udostępnienie - załącznik

Udostępnianie materiałów archiwalnych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1161) wydane na podstawie art. 17 ust 3 ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz 553).

W oparciu o zasób Archiwum Komendy Stołecznej Policji wydawane są zaświadczenia potwierdzających okres zatrudnienia, przebieg pracy i służby oraz uzyskane kwalifikacje i odbyte szkolenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia załącznik

Okres przetwarzania: danych osobowych w zbiorze archiwalnym wynika z przepisów ustaw oraz zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.).

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Powrót na górę strony