Projekt KSP „Efektywna Policja - ochrona ofiar i świadków przemocy w ramach programu UE „Rights, Equality and Citizenszhip Programme 2014-2020”

W dniu 5 lipca br. pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji a Komisją Europejską została podpisana umowa finansowa na realizację projektu KSP „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” w ramach programu UE „Rights, Equality and Citizenszhip Programme 2014-2020”.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w stosunku do kobiet, w szczególności przemocy domowej, wymaga wiedzy z wielu dziedzin m. in. prawa, psychologii, socjologii. Podstawowe policyjne programy kształcenia zawodowego nie uwzględniają lub uwzględniają jedynie w ograniczonym zakresie potrzebną w tym przypadku wiedzę i kompetencje. Dlatego też niezbędnym jest, aby funkcjonariusze realizujący zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej mieli możliwość właściwego przygotowania teoretycznego i praktycznego do realizacji tych złożonych zadań.

Stąd autorzy projektu postawili następujące jego cele:

  • Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji funkcjonariuszy policji oraz osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w stosunku do kobiet w szczególności przemocy domowej oraz działalności pomocowej.
  • Promowanie zmian społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn, tak by wykorzenić/zlikwidować uprzedzenia, zwyczaje, tradycje oraz inne praktyki oparte na idei niższości kobiet/i dzieci/
    i osób starszych lub na stereotypowym postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn.
  • Podniesienie świadomości osób doświadczających przemocy, w zakresie zadań i możliwości Policji oraz innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w stosunku do kobiet i niesienia pomocy.
  • Wzrost poczucia bezpieczeństwa doznających przemocy domowej kobiet, w wyniku profesjonalnego wsparcia  Policji.
  • Skuteczne uświadomienie osób stosujących przemoc o konsekwencjach prawnych, społecznych i psychologicznych ich postępowania.

Partnerami projektu, trwającego 18 miesięcy,  są komendy stołeczne policji miast Rygi, Wilna i Berlina.

Zorganizowane w ramach projektu seminarium, szkolenia i warsztaty pozwolą na wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami, przekazanie wiedzy w trakcie szkoleń oraz utrwalenie jej w trakcie warsztatów.

Seminarium odbędzie się w Warszawie, natomiast szkolenia i warsztaty z udziałem ekspertów wszystkich partnerów w Warszawie, Rydze, Wilnie i Berlinie

W projekcie udział weźmie 20  funkcjonariuszy - ekspertów z instytucji partnerskich, którzy wymienia doświadczenia oraz przekażą wiedzę w trakcie szkoleń i warsztatów 800 funkcjonariuszom policji bezpośrednio zajmujących się problemem przemocy domowej w tym przemocy stosowanej wobec dzieci i kobiet, wyposażą ich w umiejętności diagnostyczne i umiejętności rozpoznawania form przemocy.

Wartość projektu 285 092,94 Euro, w tym dofinansowanie UE – 228 068,36 Euro.

 

Olga Czuba-Czubiak

Powrót na górę strony