SAFE STADIUM – Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events

SAFE STADIUM – Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events

Data publikacji 23.09.2022

W dniach 19–22 września 2022 r. przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji wzięli udział w sympozjum „14th International CBRNe Protection Symposium” organizowanym w Malmö (Szwecja) w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Programu Komisji Europejskiej – ISFP pn. „SAFE STADIUM – Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności ochrony miejsc publicznych dedykowanych imprezom masowym przed zagrożeniami CBRNE. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki, zaś partnerami w ramach konsorcjum są m. in. Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Arena Kultury i Sportu w Łodzi, Miejski Klub Sportowy Lech Poznań S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii, Real Madryt CF (Hiszpania), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Esteban Terradas (Hiszpania).

 

Realizacja projektu odbywa się poprzez udział w spotkaniach i ćwiczeniach, mających na celu doskonalenie funkcjonariuszy – ekspertów w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeniom na stadionach podczas imprez masowych.

Gospodarzem sympozjum  była szwedzka instytucja rządowa FOI Swedish Defence Research Agency. Przedsięwzięcie otwierał Zastępca Dyrektora Generalnego FOI oraz Komendant Główny szwedzkiej policji. Wstępne przemówienia wygłosili również przedstawiciele rządu Litwy i Austrii.

 

Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia dotyczące m. in.:

  • Wykrywania zagrożeń CBRNe, ich identyfikacji, monitorowania oraz zarządzania medycznego;
  • Analizy kryminalistycznej zdarzeń CBRNe;
  • Ochrony fizycznej;
  • Odkażania;
  • Historii wydarzeń CBRNe;
  • Oceny ryzyka zdrowotnego;
  • Szkoleń operacyjnych i studiów przypadków;
  • Komercyjnych technologii rozwoju.

 

Powyższe zagadnienia były prezentowane podczas sympozjum przez przedstawicieli instytucji międzynarodowych zajmujących się wykrywaniem, zapobieganiem i reagowaniem na zagrożenia CBRNe, m. in. Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze (Holandia), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, Uniwersytetu Północnej Arizony (NAU), a także Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zaprezentowana została również działalność Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia możliwości finansowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i walkę z zagrożeniami CBRNe. Prelegentem był przedstawiciel Wydziału ds. Zwalczania Terroryzmu Dyrekcji Generalnej ds. Migracji
i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej – Wiktor Wojtas. Podczas tego wystąpienia, projekt realizowany przez Komendę Stołeczną Policji, został oceniony jako jeden z najlepszych przykładów finansowania działalności służb w zakresie wykrywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRNe.

Ponadto, w ramach sympozjum odbył się pokaz dekontaminacji funkcjonariuszy szwedzkich służb na statku, w przypadku zaistnienia zagrożenia CBRNe oraz została zorganizowana obszerna wystawa wykorzystywanego sprzętu ochronnego, podczas której prezentowane były najnowsze produkty
i badania. Wystawa stanowiła okazję dla uczestników sympozjum do zapoznania się z dostępnym na rynku nowoczesnym sprzętem związanym z ochroną CBRNe.

Opracowała:

Maja Skoczyńska

st. specjalista Zespołu Funduszy Pomocowych

Komendy Stołecznej Policji

 

On 19–22 September 2022, representatives of the Warsaw Metropolitan Police HQs took part in the symposium "14th International CBRNe Protection Symposium" organized in Malmö (Sweden) within the project co-financed by the Internal Security Fund of the European Commission Program - ISFP entitled "SAFE STADIUM - Integrated large sport facilities protection system supporting CBRNe security of mass events". The main goal of the project is to increase the level of effectiveness
of protection of public places dedicated to mass events against CBRNE threats. The project
is coordinated by the University of Lodz, and the partners within the consortium are among others Warsaw Metropolitan Police HQs, Voivodeship Police HQs in Łódź, Arena of Culture and Sport in Lodz, Lech Poznań S.A. Municipal Sports Club, Spanish Ministry of the Interior, Real Madrid CF (Spain), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Esteban Terradas (Spain). The project is implemented through participation in meetings and exercises aimed at the improvement of officers - experts in the prevention and combating of threats at stadiums during mass events.

The host of the symposium was the Swedish government institution FOI Swedish Defense Research Agency. The project was opened by the Deputy Director General of FOI and the Chief Commander of the Swedish Police. Introductory speeches were also given by representatives of the Lithuanian and Austrian governments.

The subject of the symposium included issues related to, among others:

• CBRNe threat detection, identification, monitoring and medical management;

• Forensic analysis of CBRNe events;

• physical protection;

• decontamination;

• History of CBRNe events;

• Health risk assessment;

• Operational training and case studies;

• Commercial development technologies.

The above issues were presented during the symposium by representatives of international institutions dealing with the detection, prevention and response to CBRNe threats, including The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, The US Department of State, The Northern Arizona University (NAU), and The Military University of Technology in Warsaw.

The activities of the European Commission in the field of creating financing opportunities for Project aimed at preventing and combating CBRNe threats were also presented. The speaker was a representative of the Counter-Terrorism unit of the Directorate-General for Migration and Home Affairs of the European Commission  - Wiktor Wojtas. During his speech, the project implemented by the Warsaw Police Headquarters was rated as one of the best examples of financing the activities of services in the field of detection, prevention and response to CBRNe threats.

In addition, as part of the symposium, there was held a demonstration of the decontamination of officers of the Swedish services on board in case of a CBRNe threat, and an extensive exhibition of protective equipment was organized, during which the latest products and research were presented. The exhibition was an opportunity for the participants of the symposium to get acquainted with modern equipment related to CBRNe protection available on the market.

Powrót na górę strony