Termomodernizacja

„Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła realizację projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, tj.:

- stacje obsługi pojazdów wraz z częścią biurową – duża i mała hala przy ul. Jagiellońskiej 72

- budynek warsztatowo-biurowy przy ul. Karolkowej 46.

Projekt obejmuje prace:

- docieplenie ścian,

- docieplenie stropodachów,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi,

- wymiana instalacji c.o., i c.w.u.,

- modernizacja węzłów cieplnych,

- montaż/modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- wymiana pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,

- wymiana napędów wentylatorów,

- wymiana opraw oświetleniowych.

Prace te mają na celu poprawę efektywności energetycznej ww. obiektów. Przeprowadzona analiza społeczno-gospodarcza stanu obecnego pozwoliła na zidentyfikowanie problemów,

na podstawie których skonstruowane zostały cele projektu. Wykazały one, że głównym problemem jest niska efektywność energetyczna budynków.

Cele szczegółowe:

- ograniczenie zużycia energii,

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów,

- obniżenie kosztów ogrzewania budynku,

- obniżenie kosztów związanych z oświetleniem wewnętrznym budynku,

- ograniczenie strat ciepła,

- sprawne funkcjonowanie Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku wsparcia udzielonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, możliwe będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) - 994,00 tony CO2,

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) - 11017,00 GJ/rok,

- Zmniejszenie zużycia en. końcowej - 11618,00 GJ/rok,

- Ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej – 218 MWh/rok,

- Ilość zaoszczędzonej en. cieplnej - 10835,00 GJ/rok.

Przeprowadzone prace spowodują zwiększenie efektywności energetycznej o 80,94% w stosunku do stanu obecnego.

Całkowity koszt projektu: 10 343 423,26 zł

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 8 791 909,77 zł

Wkład własny: 1 551 513,49 zł.

Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Powrót na górę strony