Kierownictwo

Informacje w sprawie obejmowania przez Komendanta Stołecznego Policji honorowego patronatu lub uczestnictwa w patronacie honorowym

Decyzja Nr 188/2016

Komendanta Stołecznego Policji

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie obejmowania przez Komendanta Stołecznego Policji honorowego patronatu

lub uczestnictwa w patronacie honorowym

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Komendy Stołecznej Policji z dnia 17 czerwca 2013 r. (z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38), postanawiam co następuje:

§ 1

 

 1. Komendant Stołeczny Policji może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie m.st. Warszawy oraz garnizonu stołecznego, wymagającym wyróżnienia lub podkreślenia szczególnego charakteru.
 2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wymaga zgody Komendanta Stołecznego Policji.
 3. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendy Stołecznej Policji.
 4. Komendant Stołeczny Policji może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:
  • opis i cel przedsięwzięcia;
  • proponowaną formę zaangażowania się Komendanta;
  • szczegółowy program;
  • listę współorganizatorów, partnerów, sponsorów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem;
  • oświadczenie zapewniające, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).
 5. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres: Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa lub złożony w Punkcie Obsługi Interesanta Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1700) w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 6. Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji może zwrócić się do właściwej komórki (jednostki) organizacyjnej KSP o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w Komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 7. Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji, rozpatrując wniosek zobowiązany jest ocenić:
  • 1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. 4;

   2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta, a jeśli tak, to w jakiej formie;

   3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:

                     a)   planowaną tematykę wystąpień,

                     b)   dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,

                     c)   rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie;

   4) czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Komendanta Stołecznego Policji zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy  lub PR.

 8. Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
 9. Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.
 10. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 11. Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody przez Komendanta na udział w Komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej KSP www.policja.waw.pl
 12. Otrzymanie patronatu honorowego Komendanta Stołecznego Policji zobowiązuje organizatora do umieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo Komendy Stołecznej Policji na wszystkich materiałach informacyjnych organizatora.

 

§ 2

 

Traci moc Decyzja nr 157/2016 KSP z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie obejmowania przez Komendanta Stołecznego Policji honorowego patronatu lub uczestnictwa w patronacie honorowym.

 

§ 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

p.o. KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

insp. Piotr OWSIEWSKI

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku ze zmianą aktów prawnych, na podstawie których została wydana Decyzja Nr 157/16 KSP z dnia 1 kwietnia 2016 r., zachodzi konieczność zmiany decyzji.

Powrót na górę strony