Program "Rekrut"

Ty także możesz zostać policjantem

Data publikacji 05.12.2008

Program "Rekrut" i Ty możesz zostać policjantem...

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać  wykształcenie średnie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do programu "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

 • Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu wskazane są terminy i limity przyjęć do służby w Policji,
 • Złożenie wymaganych dokumentów,
 • Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji tel.: +48 47 603-24-49, +48 47 603-24-51, tel.: +48 47 603-24-53, +48 47 603-24-59,
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w  kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: praca.policja.pl/portal/pwp/746/38731/Test_sprawnosci_fizycznej.html,
 • Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji,
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • Rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji,
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Program "Rekrut" zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia
 • rozbudowany system socjalny
Powrót na górę strony